Giá trị cốt lõi

Hướng tới sự phát triển bền vững, chúng tôi hiểu việc xây dựng & gìn giữ các giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết và niềm tin lâu dài của tổ chức. Với Công ty VFM và VFM-Wilmar, tầm quan trọng nội tại nằm ở hệ thống sáu giá trị cốt lõi

TIÊN PHONG - LIÊM CHÍNH - HỢP TÁC - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG - CON NGƯỜI.

Đây được coi là động lực chủ yếu thúc đẩy mọi cá nhân làm việc tích cực hiệu quả, là hạt nhân liên kết mọi thành viên trong công ty với nhau, liên kết công ty với khách hàng, với đối tác, và với xã hội nói chung.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI: