CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC DÀNH CHO BÊN THỨ BA

 1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu của Chính sách và Thủ tục này là thúc đẩy việc tuân thủ Đạo luật của Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia năm 2009, Hướng dẫn của Malaysia về Thủ tục Thích hợp và tất cả các luật hiện hành khác, bao gồm luật chống tham nhũng địa phương nơi Tập đoàn PPB [1] đang kinh doanh.

1.2. Chính sách và Quy trình này áp dụng cho tất cả Nhân viên của Tập đoàn PPB [2]. Trước khi bắt đầu mối quan hệ hoặc làm mới mối quan hệ hiện có với Đối tác kinh doanh [3] hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Nhà tài trợ doanh nghiệp/ Nhà tài trợ dự án [4] phải tuân thủ các yêu cầu được nêu ở đây. Các yêu cầu thẩm định cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào rủi ro liên quan đến Đối tác kinh doanh hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Vai trò & trách nhiệm

2.1. Phòng Quản lý Rủi ro & Liêm chính PPB HQ, hoặc Giám đốc Rủi ro/ Liêm chính

a) Phòng Quản lý Rủi ro & Liêm chính của Tập đoàn PPB Berhad (“PPBHQ RMID”) hoặc Trưởng phòng Rủi ro/ Liêm chính tại các Đơn vị Kinh doanh tương ứng (“Trưởng phòng Rủi ro/ Liêm chính”), chịu trách nhiệm giám sát việc thiết kế, triển khai, tư vấn và cải tiến các chính sách và thủ tục chống hối lộ và tham nhũng của Tập đoàn, bao gồm cả về Thẩm định. Các bộ phận vận hành, chẳng hạn như Mua hàng, Bán hàng, Tiếp thị, Nhân sự (“HR”), Pháp lý, Tài chính, Công nghệ thông tin (“IT”) và/ hoặc các bộ phận khác, chịu trách nhiệm hỗ trợ RMID hoặc Giám đốc Rủi ro/Liêm chính của quá trình thẩm định. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng quy trình thẩm định được tuân thủ theo chính sách và thủ tục.

b) PPBHQ RMID hoặc Giám đốc Rủi ro/ Liêm chính, chịu trách nhiệm xem xét và phân tích tất cả các Dấu hiệu Đỏ do Nhà tài trợ Doanh nghiệp/ Nhà tài trợ Dự án báo cáo về Đối tác Kinh doanh hoặc bên thứ ba có liên quan. Nếu cần, PPBHQ RMID hoặc Trưởng phòng Rủi ro/Tính liêm chính có thể yêu cầu thêm thông tin từ Nhà tài trợ doanh nghiệp/ Nhà tài trợ dự án, như được nêu trong Nguyên tắc thẩm định đối với đấu thầu của PPB. PPBHQ RMID hoặc Trưởng bộ phận Rủi ro/Tính liêm chính cũng có thể tham khảo ý kiến ​​của các bên liên quan khác như Bộ phận pháp lý hoặc cố vấn bên ngoài (nếu cần) khi xem xét và phân tích các Dấu hiệu đỏ được báo cáo.

2.2. Nhân viên

a) Nhân viên của Phòng Mua hàng hoặc Nhà tài trợ Doanh nghiệp/ Nhà tài trợ Dự án có liên quan được yêu cầu thực hiện thẩm định đối với các Đối tác Kinh doanh. Họ sẽ xác định mức độ thẩm định thích hợp bằng cách đánh giá mức độ rủi ro và sự hiện diện của bất kỳ Dấu hiệu đỏ nào, đồng thời báo cáo chúng ngay lập tức theo yêu cầu của Nguyên tắc thẩm định đối với đấu thầu của PPB

b) Nếu được yêu cầu bởi PPBHQ RMID hoặc Trưởng phòng Rủi ro/ Liêm chính, Nhà tài trợ Kinh doanh/ Nhà tài trợ Dự án sẽ cung cấp một tuyên bố về trường hợp kinh doanh, tức là biện minh cho việc thiết lập mối quan hệ với Đối tác Kinh doanh được đề xuất. Việc xác minh nên bao gồm các chi tiết sau:

      • lý do đề xuất chọn Đối tác kinh doanh
      • (các) nhu cầu kinh doanh
      • khả năng của Đối tác kinh doanh, so với những đối thủ khác trên thị trường
      • tính hợp lý của mức bồi thường/thù lao được đề xuất

c) Nhà tài trợ kinh doanh/ Nhà tài trợ dự án cũng sẽ chịu trách nhiệm phân phối và thu thập Bảng câu hỏi thẩm định đối tác kinh doanh, nếu có, cho/từ Đối tác kinh doanh tiềm năng hoặc bên thứ ba có liên quan, để có được thông tin cần thiết nhằm tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. rà soát chuyên cần.

d) Nhân viên nhân sự được yêu cầu tiến trình thẩm định đối với những người được tuyển dụng tiềm năng. Cần phải báo cáo tất cả các dấu hiệu cần đề phòng [5] (Reg flag) cho Cán bộ phụ trách rủi ro/chính trực hoặc Trưởng bộ phận rủi ro/chính trực hoặc PPBHQ RMID để xem xét và đánh giá. Phải có sự đồng ý cuối cùng bằng văn bản từ HOC, hoặc Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc điều hành của Tập đoàn, trước khi đưa ra đề xuất cho thuê tiềm năng.

e) Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định đối với các Giám đốc tương lai.

2.3. Đối tác kinh doanh

a) Tập đoàn mong muốn tất cả các Đối tác kinh doanh làm việc cho hoặc đại diện cho Tập đoàn biết về các chính sách và thủ tục có liên quan của Tập đoàn, bao gồm cả Chính sách và thủ tục chống hối lộ và tham nhũng và đồng ý tuân thủ chúng miễn là họ tuân thủ mối quan hệ kinh doanh với Tập đoàn.

b) Khi có thể, Tập đoàn sẽ bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng với Đối tác kinh doanh, cho phép Tập đoàn chấm dứt hợp đồng nếu hành vi hối lộ hoặc tham nhũng đã được chứng minh. Các điều khoản bổ sung cũng có thể được đưa vào đối với các Đối tác kinh doanh hành động thay mặt cho Tập đoàn khi xác định được rủi ro đáng kể về hối lộ. Các Đối tác kinh doanh mới cũng được yêu cầu tuyên bố mọi Xung đột lợi ích và ký Thỏa thuận liêm chính, để tiến hành kinh doanh mà không sử dụng hối lộ và tham nhũng.

c) Đối tác kinh doanh được yêu cầu báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ hối lộ và tham nhũng nào mà họ gặp phải trong giao dịch với Nhân sự của Tập đoàn thông qua các kênh tố cáo hiện có của Tập đoàn, theo các hướng dẫn được nêu trong Chính sách và Thủ tục tố giác sai phạm.

3. Quy trình Thủ tục Thẩm định Nhà cung cấp

3.1. Mức độ thẩm định cần được tiến hành sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro của Đối tác Kinh doanh hoặc các bên thứ ba có liên quan khác.

3.2. Sau đây là các bước để tiến hành thẩm định các Đối tác kinh doanh:

a) Bước 1 – Xác định mức độ thẩm tra: Sử dụng Tiêu chí Rủi ro của bên thứ ba và danh sách Cờ đỏ, như được nêu rõ trong Nguyên tắc thẩm tra của PPB đối với hoạt động mua hàng, Nhà tài trợ doanh nghiệp/Nhà tài trợ dự án sẽ xác định loại thẩm định cần thực hiện được tiến hành. Tùy thuộc vào bản chất của rủi ro, việc xem xét thẩm định chi tiết có thể được tiến hành theo hướng hồi tố hoặc hồi tố đối với Đối tác kinh doanh.

b) Bước 2 – Rà soát thẩm định: Nhà tài trợ doanh nghiệp/Nhà tài trợ dự án có trách nhiệm đảm bảo các thông tin và tài liệu liên quan do Đối tác kinh doanh cung cấp là đầy đủ và đầy đủ. Sau đó, thông tin phải được gửi đến Phòng Mua sắm, hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về chức năng mua sắm, để xem xét và đánh giá thêm. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Đấu thầu hoặc bộ phận giám sát chức năng đấu thầu có thể tham khảo hoặc lấy ý kiến ​​phản hồi từ nội bộ các phòng ban liên quan khác để hoàn thiện việc xem xét/ đánh giá của họ. Đối với Cờ đỏ, vui lòng tham khảo Bước 3 bên dưới.

c) Bước 3 – Giảm thiểu rủi ro: Đối với Đối tác kinh doanh có rủi ro cao, sau khi hoàn thành Bước 2 ở trên, Phòng Đấu thầu hoặc bộ phận phụ trách đấu thầu sẽ chia sẻ với Nhà tài trợ doanh nghiệp/ Nhà tài trợ dự án về các phản hồi nhận được từ các nội bộ liên quan khác cho hành động tiếp theo của họ. Nếu Nhà tài trợ kinh doanh/Nhà tài trợ dự án muốn theo đuổi/ tiếp tục giao dịch, họ sẽ cần chứng minh ý định của mình và đưa ra các hành động giảm thiểu rủi ro.

Trong trường hợp xác định được bất kỳ Cờ đỏ nào liên quan đến hối lộ hoặc tham nhũng (bao gồm gian lận, trộm cắp, tham ô) hoặc những hành vi được nêu trong Nguyên tắc thẩm định chi tiết của PPB đối với hoạt động mua sắm, thì vấn đề đó phải được báo cáo lên Cán bộ phụ trách rủi ro/ liêm chính hoặc Trưởng bộ phận rủi ro/ liêm chính hoặc PPBHQ RMID để đánh giá thêm.

d) Bước 4 – Quyết định cuối cùng: Dựa trên kết quả của quá trình xem xét thẩm định ở cấp độ phù hợp, để có được sự phê duyệt cuối cùng như được quy định trong Hướng dẫn thẩm định PPB cho hoạt động mua hàng.

Nhân viên không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào với Đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba khác, cho đến khi tất cả các Dấu hiệu cảnh báo đỏ đã được giải quyết và tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến Tập đoàn bao gồm: rủi ro tài chính, pháp lý, tham nhũng và uy tín đã được giảm thiểu thỏa đáng.

e) Bước 5 – Lập hồ sơ: Phòng Mua hàng, Nhà tài trợ Doanh nghiệp/ Nhà tài trợ Dự án hoặc các bên liên quan có trách nhiệm duy trì một tệp điện tử chứa tất cả các thông tin thu thập được hoặc các tài liệu được tạo ra như một phần của quy trình thẩm định nhà cung cấp. Tệp đó phải được lưu giữ theo chính sách lưu giữ tài liệu chính thức của Tập đoàn hoặc trong bảy năm kể từ giao dịch cuối cùng (tùy theo thời gian nào dài hơn).

3.3. Có thể có sự khác biệt giữa các quy trình thẩm định dành cho Đối tác kinh doanh ở trên và các hoạt động khác của công ty, chẳng hạn như tuyển dụng hoặc cho các dự án. Phần sau đây (dưới đây) cung cấp các cách tiếp cận riêng biệt và quy trình cho từng hoạt động:

a) Nhân viên

 • Tiếp cận
  • Quy trình Thẩm định về Nhân sự nên được tiến hành tùy thuộc vào chức năng được đề xuất của họ và rủi ro hối lộ tương ứng.
  • Kiểm tra Thẩm định liên quan đến hối lộ và tham nhũng nên được đưa vào các chức năng nhân sự hiện có. Một số hành động có thể được thực hiện trong khi tiến hành thẩm định nhà cung cấp bao gồm:
    • Xác minh tính chính xác về năng lực của một Nhân sự tiềm năng.
    • Có được các tài liệu tham khảo thỏa đáng từ các nhà tuyển dụng trước đây của Nhân sự tiềm năng
    • Thực hiện các bước hợp lý để xác định xem một Nhân viên tương lai có liên quan đến hối lộ hay không.
    • Xác minh rằng Tập đoàn không cung cấp việc làm cho một Nhân sự tiềm năng để đổi lấy sự đối xử ưu đãi.
    • Thực hiện các bước hợp lý để xác định mối quan hệ của Nhân sự tương lai với các quan chức nếu có.
 • Quy trình
  • HR sẽ tiến hành thẩm định nhà cung cấp đối với tất cả các NCC tiềm năng. Tuy nhiên, bộ phận nhân sự có thể phối hợp làm việc với người quản lý bộ phận đang cần thuê người. Bộ phận Nhân sự cũng xác định nhân sự hiện có (luân chuyển hoặc thăng chức) cần có sự thẩm định.
  • HR sẽ đánh giá kết quả thẩm định nhân sự để quyết định có tiếp tục mối quan hệ với nhân sự:
    • Nếu kết quả Thẩm định chi tiết cho thấy nhân sự có mức độ rủi ro không thể chấp nhận được, thì mối quan hệ với nhân sự tiềm năng này sẽ bị chấm dứt hoặc nhân sự sẽ thực hiện hành động hành chính thích hợp; hoặc
    • Nếu kết quả thẩm định chi tiết cho thấy nhân sự với mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, thì bộ phận nhân sự sẽ xác định và thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát giảm thiểu nào để tiếp tục giảm mức độ rủi ro. Và sau đó sẽ thực hiện các quy trình thủ tục nhân sự thường lệ.
  • Đối với nhân viên được thăng chức hoặc luân chuyển, HR sẽ ghi lại lịch sử thay đổi và tiếp tục theo dõi nhân viên về bất kỳ thay đổi nào về mức độ rủi ro. Nhân sự phải lưu giữ thông tin này bằng văn bản:
    • Mô tả các thẩm định đã tiến hành
    • Mô tả bất kỳ hành động nào được thực hiện như là kết quả của việc kiểm tra
    • Mô tả các hành động giám sát được thực hiện

b) Dự án, giao dịch & thực hiện:

 • Tiếp cận
  • Những điều cần xem xét:
    • Cấu trúc, bản chất và mức độ phức tạp của các hoạt động (ví dụ: bán hàng trực tiếp hoặc gián tiếp, mức chiết khấu, trao hợp đồng và thủ tục đấu thầu)
    • Cơ chế tài trợ và thanh toán
    • Phạm vi tham gia của tổ chức và các nguồn lực sẵn có
    • Mức độ kiểm soát và khả năng hiển thị
    • Hiệp hội kinh doanh và các bên thứ ba khác có liên quan (bao gồm cả các liên kết giữa bất kỳ bên nào và chính quyền)
    • Năng lực và trình độ của các bên tham gia
    • Uy tín của khách hàng
    • Vị trí
    • Báo cáo trên thị trường, trên báo chí hoặc trực tuyến (tin tức bất lợi)…
 • Quy trình
  • HOD/Quản lý/Nhóm dự án/Trưởng dự án xác định các dự án, giao dịch hoặc hoạt động cần kiểm tra thẩm định nhà cung cấp
    • Các dự án, giao dịch hoặc hoạt động có rủi ro cao dựa trên Đánh giá Rủi ro Hối lộ

Một vụ hối lộ liên quan đến một dự án, giao dịch hoặc hoạt động đang được đề cập, chẳng hạn như khi một dự án/giao dịch/hoạt động đạt được các tiêu chí nhất định sẽ phân loại nó là rủi ro cao [6]

    • HOD/Quản lý/Nhóm dự án/Trưởng dự án sẽ tiến hành kiểm tra Thẩm định phù hợp với mức độ rủi ro được xác định dựa trên Đánh giá rủi ro hối lộ và vụ việc hối lộ. HOD/Người quản lý/Nhóm dự án/Trưởng nhóm dự án sẽ ghi lại kết quả kiểm tra Thẩm định nhà cung cấp.
    • HOD/Quản lý/Nhóm dự án/Trưởng dự án sẽ đánh giá kết quả Thẩm định nhà cung cấp chi tiết để quyết định có nên tiến hành hoặc tiếp tục dự án, giao dịch hoặc hoạt động hay không:
      • Nếu kết quả Thẩm định nhà cung cấp chi tiết cho thấy dự án, giao dịch hoặc hoạt động đặt ra mức độ rủi ro không thể chấp nhận được, thì dự án, giao dịch hoặc hoạt động đó có thể bị chấm dứt; hoặc
      • Nếu Thẩm định nhà cung cấp chi tiết cho thấy mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, HOD/Người quản lý/Nhóm dự án/Trưởng dự án phải xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát giảm thiểu trước khi tiếp tục với dự án, giao dịch hoặc hoạt động.
    • Trưởng nhóm dự án sẽ ghi lại hành động được thực hiện và tiếp tục với các dự án. HOD/Quản lý/Nhóm dự án/Trưởng dự án phải lưu giữ thông tin bằng văn bản:
      • Mô tả kiểm tra thẩm định nhà cung cấp được thực hiện.
      • Mô tả bất kỳ hành động nào được thực hiện như là kết quả của việc kiểm tra.
      • Mô tả các hành động giám sát cần thực hiện.
    • HOD/ Người quản lý/ Nhóm dự án/ Trưởng dự án giám sát dự án, giao dịch hoặc hoạt động để cập nhật bất kỳ thay đổi nào về mức độ rủi ro.

c) Khác – Quyên góp và tài trợ từ thiện

  • Tất cả các yêu cầu về Quyên góp và Tài trợ từ thiện phải được chuyển đến Phòng Phát triển Tổ chức (PPBHQ)/ Phòng Đối ngoại Doanh nghiệp (FFM Group)/ Phòng Quan hệ Công chúng và Thương hiệu (GSC Group) hoặc Phòng Truyền thông Tiếp thị (PPB Properties), và phải tuân thủ để kiểm tra thẩm định nhà cung cấp. Vui lòng tham khảo Chính sách CSR của các Đơn vị Kinh doanh tương ứng để biết thông tin chi tiết về cách quản lý các khoản đóng góp và yêu cầu tài trợ.
  • Kiểm tra Thẩm định phải xác định xem người nhận Quyên góp và/hoặc Tài trợ từ thiện có phải là một tổ chức hợp pháp hay không và rằng Khoản quyên góp hoặc Tài trợ từ thiện đó không được sử dụng làm vỏ bọc cho hối lộ và tham nhũng.
  • Để biết thêm thông tin về Quyên góp và tài trợ từ thiện, vui lòng tham khảo Chính sách và thủ tục về quyên góp và tài trợ từ thiện của Tập đoàn PPB.

3.4. Các khu vực quan trọng khác yêu cầu Kiểm tra thẩm định

Ở một số khu vực nhất định, kiểm tra thẩm định tăng cường/ bổ sung có thể được yêu cầu như một vấn đề thuộc trách nhiệm pháp lý hoặc như các thành phần chính của chiến lược kinh doanh. Phần sau khám phá các lĩnh vực cụ thể cần phải kiểm tra thầm định nhà cung cấp:

a) Chống rửa tiền/ Chống tài trợ khủng bố (AML/ CFT)

  • Rửa tiền thường xảy ra khi nguồn gốc tội phạm hoặc bản chất của tiền hoặc tài sản được che giấu trong các giao dịch kinh doanh hợp pháp hoặc khi các quỹ hợp pháp được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, trong khi tài trợ cho khủng bố xảy ra khi các quỹ được sử dụng cho các mục đích khủng bố như tài trợ cho các hoạt động khủng bố và tài sản của bọn khủng bố.
  • Cơ quan lập pháp của Malaysia áp dụng các luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nghiêm ngặt, ngoài lãnh thổ, được quy định trong Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và thu tiền từ các hoạt động phi pháp năm 2001.
  • Tập đoàn cam kết tuân thủ tất cả các luật quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời đảm bảo hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi và cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị điều tra về các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
  • Thẩm định về AML/CFT
    • Khi thu hút các Đối tác Kinh doanh hoặc bắt tay vào các dự án, một số yếu tố có thể tạo ra rủi ro cao hơn cho Tập đoàn, chẳng hạn như Đối tác Kinh doanh từ các quốc gia hoặc ngành có rủi ro cao. Nếu những rủi ro như vậy được xác định, các biện pháp nâng cao để quản lý và giảm thiểu rủi ro phải được thực hiện. Các biện pháp sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại rủi ro, mức độ rủi ro, và cần cân nhắc xem điều gì là phù hợp và hợp lý.
    • Các Hiệp hội Kinh doanh có rủi ro cao và các dự án liên quan đến các quốc gia có rủi ro cao hơn phải được kiểm tra Thẩm định nâng cao để xác định mức độ rủi ro chính xác mà Tập đoàn có thể gặp phải. Khi tiến hành kiểm tra Thẩm định để xác định các rủi ro liên quan đến AML/CFT, Nhân sự nên hướng tới:
      • Hiểu hoạt động kinh doanh và nền tảng của Đối tác kinh doanh; Và
      • Xác định nguồn gốc và/hoặc dịch vụ trước khi tham gia vào quan hệ thương mại
    • Dấu hiệu cảnh báo cờ đỏ:cờ đỏ” là những yếu tố đáng ngờ có thể khiến một người tin rằng Đối tác kinh doanh có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các cảnh báo nguy hiểm sau (danh sách không đầy đủ) có thể nhắc nhở hoạt động kiểm tra Thẩm định nâng cao đối với Đối tác kinh doanh, để đảm bảo Tập đoàn tham gia vào quan hệ đối tác được cung cấp thông tin đầy đủ:
      • Việc sử dụng tiền mặt hoặc các giao dịch không thường xuyên liên quan đến số tiền lớn hơn số tiền được Ngân hàng Negara Malaysia quy định theo hướng dẫn ngành hoặc thông tư liên quan.
      • Các sự kiện và hoàn cảnh có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một trường hợp tài trợ khủng bố có thể xảy ra.
      • Các cá nhân có giá trị ròng cao.
      • Nơi xuất xứ được biết đến với tỷ lệ tội phạm cao (ví dụ sản xuất ma túy, buôn người hoặc buôn lậu) và các hoạt động khủng bố.
      • Các quốc gia hoặc khu vực pháp lý có luật và quy định chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền không đầy đủ, nằm trong Danh sách đen của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) [7] (Khu vực pháp lý có rủi ro cao phải kêu gọi hành động) hoặc Danh sách xám (Khu vực pháp lý được tăng cường giám sát), ví dụ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, v.v.
      • Các quốc gia nằm trong danh sách trừng phạt, do chính phủ hoặc cơ quan quốc tế ban hành.
      • Những người tiếp xúc với chính trị (“PEPs”) [8].
      • Các doanh nghiệp/hoạt động được FATF xác định là dễ bị rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố cao hơn
      • Một bên trung gian thứ ba tham gia vào một giao dịch mà không có lý do rõ ràng.
      • Danh tính của một bên tham gia giao dịch khó xác định hoặc không được tiết lộ.
      • Một tổ chức được sử dụng bởi bên thứ ba và quyền sở hữu cuối cùng bị che giấu hoặc khó thiết lập.
      • Một bên lảng tránh nguồn gốc hoặc đích đến của các khoản tiền.
      • Một bên yêu cầu miễn áp dụng Chính sách ABAC này.
      • Một bên muốn tham gia vào một giao dịch có vẻ thiếu ý thức kinh doanh.
      • Thông tin do bên thứ ba cung cấp xác định nguồn tiền hợp pháp là sai, gây nhầm lẫn hoặc không chính xác đáng kể.
      • Theo yêu cầu, bên thứ ba từ chối xác định hoặc không chỉ ra bất kỳ nguồn hợp pháp nào đối với các quỹ và tài sản khác của họ; Và
      • Nếu không có lời giải thích hợp lý, quy mô hoặc mô hình giao dịch không phù hợp với bất kỳ mô hình nào đã xuất hiện trước đó.
  • Nếu Nhân sự gặp phải bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của một người hoặc tổ chức mà Tập đoàn có quan hệ kinh doanh, các hoạt động mà người hoặc tổ chức đó tham gia hoặc nguồn quỹ của họ, thì vấn đề đó phải báo ngay lập tức với RMID hoặc các tổ chức tương ứng với Trưởng phòng Rủi ro/ Liêm chính hoặc Cán bộ Rủi ro/ Liêm chính
  • Để biết thêm thông tin về AML/CFT, vui lòng tham khảo PPBHQ RMID, hoặc Trưởng phòng Rủi ro/ Liêm chính.

b) Mua bán & sáp nhập (M&A)

 • Mua bán và sáp nhập mang lại cả cơ hội và rủi ro kinh doanh cho Tập đoàn. Cụ thể, Tập đoàn có thể phải chịu trách nhiệm về các hành động của một thực thể được mua lại, do đó, các cuộc kiểm tra Thẩm định về chống tham nhũng nên được tiến hành cả trước và sau khi mua lại, để đánh giá các biện pháp kiểm soát nội bộ của thực thể mục tiêu và các mối quan hệ với bên thứ ba.
 • Việc không xác định và thực hiện đánh giá Thẩm định kỹ lưỡng đối với thực thể mục tiêu có thể dẫn đến hậu quả và rủi ro nghiêm trọng cho Tập đoàn, bao gồm cả việc phải chịu các biện pháp trừng phạt theo quy định và khả năng gây thiệt hại về uy tín.
 • Để biết thêm thông tin về M&A, vui lòng tham khảo Phòng Tài chính.

 

GHI CHÚ:

[1] Đề cập đến PPB Group Berhad và các công ty con

[2] Bao gồm giám đốc và nhân viên

[3] Đối với các mục đích của Chính sách này, thuật ngữ “Hợp tác kinh doanh” bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp, đại lý, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, cố vấn, nhà phân phối, liên doanh hoặc các bên liên kết đối tác và bất kỳ bên thứ ba nào khác hành động. cho hoặc thay mặt cho Tập đoàn PPB

[4] Có nghĩa là Nhân sự/Bộ phận có liên quan trong Công ty muốn làm việc hoặc thực hiện giao dịch với Đối tác kinh doanh.

[5] Dấu hiệu cần đề phòng trong quy trình tuyển dụng bao gồm (nhưng không giới hạn) những người được tuyển dụng tiềm năng có tiền sử tội phạm, ví dụ: bị kết án hối lộ và/hoặc phạm tội tham nhũng, tuyên bố phá sản, hoặc là Người tiếp xúc chính trị (PEP), hoặc có liên quan/liên quan đến một người.

[6] Đối với các tiêu chí có rủi ro cao, vui lòng tham khảo Nguyên tắc thẩm định nhà cung cấp của PPB đối với hoạt động mua hàng

[7] Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là cơ quan giám sát tài trợ khủng bố và rửa tiền toàn cầu: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

[8] Những người tiếp xúc với chính trị (PEP) bao gồm các cá nhân (nước ngoài và trong nước) nắm giữ hoặc nắm giữ một chức năng công cộng nổi bật, chẳng hạn như người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ, chính trị gia cấp cao, quan chức cấp cao của chính phủ lập pháp, tư pháp, không quân, hải quân hoặc quân đội, giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn nhà nước, hoặc các quan chức đảng chính trị quan trọng. Thuật ngữ này cũng bao gồm những người đang hoặc đã được một tổ chức quốc tế giao cho một chức năng nổi bật đề cập đến các thành viên của ban quản lý cấp cao. Ví dụ như giám đốc, phó giám đốc và thành viên HĐQT hoặc các chức năng tương đương.