CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC TỐ GIÁC SAI PHẠM

Tập đoàn PPB1 có các kênh tố giác để người tố giác báo cáo, với thiện chí, mọi hành vi vi phạm luật pháp (địa phương và quốc tế) và các quy định có thể xảy ra, cũng như các chính sách và thủ tục của Tập đoàn, bao gồm các Chính sách và thủ tục chống hối lộ và tham nhũng của Tập đoàn

Tập đoàn rất coi trọng các cáo buộc về hành vi không phù hợp của Nhân viên2 hoặc Đối tác kinh doanh3 của mình và sẽ điều tra kỹ lưỡng. Những người tố giác phải hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào về những cáo buộc như vậy và bất kỳ hành vi can thiệp hoặc cung cấp thông tin sai lệch nào trong quá trình điều tra đều là vi phạm chính sách của Tập đoàn PPB, điều này có thể dẫn đến hành động kỷ luật.

Để biết thêm thông tin về thủ tục tố cáo của Tập đoàn PPB, vui lòng tham khảo Chính sách và thủ tục tố giác có sẵn trên trang web của tổ chức tương ứng. Ngoài ra, Nhân sự có thể liên hệ với Phòng Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn hoặc Cán bộ phụ trách Rủi ro/ Liêm chính của đơn vị tương ứng hoặc Trưởng phòng rủi ro/ Liêm chính.

 

CHÚ THÍCH:

[1] “Tập đoàn PPB” hoặc “Tập đoàn” đề cập đến Tập đoàn PPB Berhad, bao gồm cả các công ty con.

[2] Includes directors and employees. Bao gồm giám đốc và nhân viên.

[3] Đối với các mục đích của Chính sách và Thủ tục này, thuật ngữ “Hiệp hội Kinh doanh” bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp, đại lý, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, tư vấn, cố vấn, nhà phân phối, liên doanh hoặc các bên liên kết đối tác và bất kỳ bên thứ ba nào khác bên đại diện hoặc đại diện cho PPB Group.